2016-01-05

Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MP 57 w Katowicach

Regulamin

naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w MP 57 w Katowicach

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 57 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W KATOWICACH

I. Rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

1. W Miejskim Przedszkolu nr 57 w Katowicach, wolne stanowisko urzędnicze- samodzielnego referenta- objęte jest procesem rekrutacji z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi
2. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor przedszkola.
3. Opis stanowiska pracy zawiera m. in.:
a/ określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności
i predyspozycji na danym stanowisku
b/ określenie celów zadań na danym stanowisku oraz wynikających z tego tytułu obowiązków
c/ inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska

II. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

1. Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 57 w Katowicach dla przeprowadzenia naboru powołuje Komisję Rekrutacyjną.
2. Komisja składa się co najmniej z trzech członków powołanych każdorazowo
3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy

III. Etapy naboru.
1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
2. składanie dokumentów aplikacyjnych
3. Analiza dokumentów
4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne
5. Ocena końcowa kandydatówa.: test kwalifikacyjny, rozmowa kwalifikacyjna
6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze
7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu.
8. Ogłoszenie wyników naboru.

IV. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
1. Ogłoszenie o naborze podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 57 w Katowicach.
2. Ogłoszenie o naborze zawiera :
a/ nazwę i adres jednostki
b/ określenie stanowiska
c/ określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
d/ wskazanie zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku
e/ wskazanie wymaganych dokumentów
f/określenie terminu i miejsca składania dokumentów
3. Ogłoszenie wywiesza się ma tablicy ogłoszeń w siedzibie przedszkola oraz umieszcza się w BIP Urzędu Miasta Katowice na okres co najmniej 14 dni kalendarzowych


V. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

1. Po opublikowaniu ogłoszenia o naborze następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym
2. Kandydat składa następujące dokumenty :
a/ list motywacyjny
b/ życiorys
c/ kserokopie świadectw pracy
d/ kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego
e/ kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie , kwalifikacje
f/ zaświadczanie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy
g/ informacja o niekaralności z KRK
h/ oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru
i/ referencje

VI. Wstępna ocena kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

1. Komisja Rekrutacyjna sprawdza czy oferty zostały złożone w terminie i czy
zawierają wszystkie dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze.
2. Oferty niekompletne jak też oferty kandydatów nie spełniających warunków
podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczenie do dalszego postępowania.

VII. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne

1. Po upływie terminu złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu
o naborze i wstępnej oceny umieszcza się w BIP Urzędu Miasta i na tablicy ogłoszeń w MP 57 listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
2. Lista , o której mowa w pkt. 1., zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkani
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona
w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.

VIII. Ocena końcowa kandydatów

1. Na ocenę końcową składają się: test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna
2. Test kwalifikacyjny.
Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy. Testowi poddawani są wszyscy kandydaci, którzy spełnili formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Kandydat za każdą prawidłową odpowiedź w teście może otrzymać 1 punkt.


3. Rozmowa kwalifikacyjna
Do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszeni są kandydaci, którzy w teście kwalifikacyjnym
uzyskali więcej niż 60 % możliwych do uzyskania punktów
a/ celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu kandydatem
i weryfikacji informacji zawartych w aplikacji
b/ rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać predyspozycje i umiejętności
kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, cele
zawodowe kandydata

4. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków komisji ocenia kandydata wg kryterium : 0- za brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź, 1 pkt.- za prawidłową odpowiedź. Ilość uzyskanych punktów jest średnią z przydzielonych pkt przez poszczególnych członków komisji.

IX. Sporządzanie protokołu

1. Z czynności komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji.

X. . Informacje wynikach naboru

1. Informacje wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zakończenia
procedury naboru w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy
2. Informacja zawiera:
a/ nazwę i adres jednostki
b/ określenie stanowiska
c/ imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania
d/ uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnieni żadnego kandydata.

XI. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, które został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty wraz z załącznikami pozostałych kandydatów będą możliwe do odebrania w Miejskim Przedszkolu nr 57 w Katowicach
3. Dokumenty aplikacyjne nie odebrane w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia naboru będą zniszczone przez dyrektora przedszkola.

 

Wprowadzenie: Wioletta Stala-Walasek 2014-10-22  08:39:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Melania Sobota

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się